Debatemne: Thaiguide :: Familiesammenføring - dobbelt garanti og flere betingelser/krav - nyt lovforslag fremsat

Oprettet af Lars d. 29-04-2018 10:19
#1

Der har i medier været skrevet en del om nye regler for familiesammenføring som bl.a. skulle erstatte tilknytningskravet - som har gjort det svært for udlandsdanskere at flytte tilbage til Danmark med deres udenlandske familie fra ikke EU lande efter regeringen for små to år siden måtte sløjfe 26 år reglen.

Men der er også andre ting.

Nu er der kommet et lovforslag og vil tro det bliver vedtaget da det er del af aftale mellem regeringen og DF.

Vil blot nævne nogle af de ting jeg lige ser som ændringer:

Garantistillelsen:
Hæves fra omkring 50.000 til 100.000kr i 2018 niveau (i dag ca. 56.000 kr) tilbage.

Samtidig blev det for nyligt vedtaget at garantien skal stå i 10 år mod tidligere 5 år.

Boligkrav:
Nyt at "boligen på ansøgningstidspunktet ikke ligger i et boligområde, der er omfattet af den gældende bekendtgørelse om boligkravslisten for ægtefællesammenføring". Det må henvise til det som har været omtalt at personer der bor i ghettoområder ikke kan få familiesammenføring. Der vil blive lavet liste hvert år om de områder det gælder.

Betingelser:
Som udgangspunkt skal dette sprogkrav opfyldes:
"den herboende person har bestået Prøve i Dansk 3"

Dertil skal parret opfylde mindst 3 ud af disse 5 betingelser.

1) Den herboende person har været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet i mindst 5 år forud for ansøgningen om opholdstilladelse.

2) Den herboende person har været under uddannelse her i landet i mindst 6 år, heraf mindst 1 års sammenhængende fuldtidsuddannelse ud over grundskolen og 10. klasse, forud for ansøgningen om opholdstilladelse.

3) Ansøgeren har bestået Prøve i Dansk 1, jf. § 9, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., eller en anden danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau eller en engelskprøve på B1-niveau eller på et tilsvarende eller højere niveau.

4) Ansøgeren har været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 år ud af de seneste 5 år forud for ansøgningen om opholdstilladelse.

5) Ansøgeren har bestået et offentligt anerkendt uddannelsesforløb af mindst 1 års varighed på en uddannelse, der mindst er på niveau med 1 år af en videregående uddannelse her i landet eller kan sidestilles med en dansk erhvervsuddannelse, forud for ansøgningen om opholdstilladelse.

---

Der er mere i lovforslaget, men det meste er kun givet som ændringerne i forhold til nuværende lov og svært lige at overskue.

Der er flere steder nævnt ændringer i tidsforløb, f.eks. fra 1 år og 6 måneder og fra 3 til 4 år. Der må I ses finde den nuværende lov for at se hvad det gemmer.

Lovforslaget er fremsat i april og skal nok igennem inden folketingets sommerferie i starten af juni. 1. behandles 8. maj.

Kan ses på
www.ft.dk/samling/20171/lovfors...

Oprettet af Lars d. 29-04-2018 10:22
#2

Som helhed opfatter jeg ikke lovforslaget som noget der skulle være det nemmere for udlandsdanskere at flytte hjem, hvis der sammenlignes med reglerne fra 2002 - 2016. Tilknytningskravet og 26 års reglen var væsentlig nemmere at opfylde end de 3 ud af 5 punkter som der nu er - plus den forhøjede garanti.

Men bliver nemmere end det er lige nu, men forringelse fra det som har været praksis i 14 år.

Garantien:

Har set at nogle har lavet opgørelser fra alle landets kommuner for hvor meget og hvor ofte der er blevet trukket på de stillede garantier de sidste vist 3 år. Kommunerne er blevet spurgt om tallene og givet dem.

Det er et fåtal af gange der er trukket på garantierne og total set meget små beløb i forhold til størrelsen af de totale garantier. Mange træk har ikke været hele garantien men dele deraf som f.eks. følge af ansøger har modtaget offentlige ydelser der ikke er tilladte.

Da behovet for at trække i garantierne ikke har været voldsomt store kan det virkelig pudsigt at beløbet sættes op.

Det virker ikke som om det er begrundet i at der er behov for at garanterne er større end idag.

Kan mere virke som et krav der blot skal gøre det sværere og rammer lidt skævt, specielt for dem som ikke har muligheden for at få en bankgaranti i deres bank, men ellers har indkomst nok i dagligdagen til at forsøge en ægtefælle.

Den gruppe rammes så dobbelt, hvis der skal betales fuld op (evt lånes af familie/bekendte og betales tilbage) for en garanti på spærret konto og dermed bruge af de midler som ellers kunne blive brugt til det daglige liv indtil ægtefælle begynder at tjene penge.

Redigeret af Lars d. 29-04-2018 13:27

Oprettet af Lars d. 29-04-2018 16:08
#3

Familiesammenføring skal være sværere for udlændinge, men lettere for udenlandsdanskere, der vil have en ægtefælle hertil, sagde Inger Støjberg da aftalen blev præsenteret i februar.

Det må siges at være en sandhed med modifikationer eller måske bare politiker sprog der skal føre folket bag lyset?

Indtil en EU afgørelse i 2016 gjorde det ulovligt for Danmark at have en undtagelse til det såkaldte tilknytningskrav var kravene noget lettere.

Undtagelsen fra tilknytningskravet betød at hvis man havde været dansk statsborger i mindst 26 år og haft bopæl i Danmark vist i samme antal år skulle tilknytningkravet ikke opfyldes. (større tilknytning til Danmark end et andet land - og det alt andet lige svært for en udlandsdansker med familie samlet at opfylde dette)

Istedet for dette er der så nu kommet betingelserne i første indlæg, hvoraf 3 skal opfyldes plus en næsten dobbelt garanti der skal stilles.

Svært at se det gør det nemmere end praksis var fra 2002 - 2016 :o
(2016 - nu, så en overgangsperiode hvor der skulle findes en nemmere løsning... og benyttede muligheden for at stramme op istedet...)

Men det vil givet give færre familiesammenføringer og heraf en del med etnisk dansker som den ene halvdel og det så måske det som er formålet.

Samtidig er der kommet ændringer i dagpengesystemet således at der også der kræves et vist antal års ophold i Danmark førend der kan modtages dagpenge - det er ikke nok at indbetale til det og opfylde dagpengereglerne. Det betyder at en familiesammenført som har haft fast arbejde i flere år ikke kan få dagpenge ved arbejdsløshed og ej heller anden offentlig støtte.

Det samme gælder den hjemvente udlandsdansker hvis han skulle blive arbejdsløs i perioden - og stadig har forsørgerpligten overfor familien.

Betyder også at en dansker der har været udenlands f.eks. 1,5 år, også må vente flere år på at blive dagpengeberettiget, også selvom vedkommende får fast arbejde i flere år og ellers opfylder reglerne og betaler til det.

Redigeret af Lars d. 29-04-2018 16:19

Oprettet af Lars d. 01-05-2018 07:41
#4

Blot for at ridse op hvad jeg tror kan blive de store udfordringer for mange - det som er kommet til af krav.

1. Garantien på 100.000 kr.

Dertil disse 3 punkter som thailænderen skal kunne klare mindst et af. (Tager udgangspunkt i at den danske part har den skolegang der kræves og har haft 5 års arbejde - og dermed har to punkter allerede.)

Dertil skal parret opfylde mindst 3 ud af disse 5 betingelser.


1) Ansøgeren har bestået Prøve i Dansk 1, jf. § 9, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., eller en anden danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau eller en engelskprøve på B1-niveau eller på et tilsvarende eller højere niveau.

2) Ansøgeren har været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 år ud af de seneste 5 år forud for ansøgningen om opholdstilladelse.

3) Ansøgeren har bestået et offentligt anerkendt uddannelsesforløb af mindst 1 års varighed på en uddannelse, der mindst er på niveau med 1 år af en videregående uddannelse her i landet eller kan sidestilles med en dansk erhvervsuddannelse, forud for ansøgningen om opholdstilladelse.

Nummer 2 og 3 er der nok relativt mange af dem som søger familiesammenføring i Danmark der har sværere ved at opfylde og dokumentere - mange arbejder uden papirer, lønsedler og kontantudbetaling af lønnen osv.

Nummer 1, dansk, kan nok læres, men kræver lidt tid og skal måske være når ansøgningen indsendes. Engelsk kan læres i Thailand inden rejsen, men kræver så en ordenligt skole for at få det niveau.

Der er så vidt jeg ved kun et sted i Thailand der kan læres dansk som voksen. Det var før med traditionel skolegang og ophold på skolen. Det er nu blevet online undervisning og der undervises som dette:

Lær dansk hjemme i din egen stue.

Danskprøve A1
Danskprøve A2

Dansk konversation.
Dansk grammatik

læreren er dansk. Undervisningen foregår på thailandsk Læreren har mere end 25 års erfaring i sprogundervisning og har undervist mere end 500 thailændere i dansk.


Mere om dansk undervisning i Thailand på thaiguide - www.thaiguide.dk/tips/forthai/d...

Redigeret af Lars d. 01-05-2018 07:43

Oprettet af Lars d. 01-05-2018 11:14
#5

Garantien.

Blevet sat op fra ca. 56.000 til 100.000 kr og skal nu stå i 10 år.
(nævne flygtninge ikke skal stille garanti)

Er der brug for det?

Ægteskab uden grænser har spurgt landets 10 største kommuner om nogle ting omkring disse garantier som kommunerne administrer, som hvor mange de har og hvor meget der trækkes på de.

Har ikke set selve materialet de har fået fra kommunerne, men da det er de rå tal og ikke behandlet matematisk må de gennemgående virke troværdige.

Her et par nøgletal fra 2015 - 2017 samlet.

Antal garantier - ca. 16.000.

Antal træk på garantier - 55.

Beløb samlet trukket - ca. 2 millioner kroner, svarende til 37.720 kr per garanti.

Københavns kommune har afsat 1,4 millioner kroner om året til administration af garantierne.

Det svarer til at der er trukket på 0,3 % af de garantier der er stillet eller:

Garantien har været i brug for 3 ud af 1.000.

Trækkene kan være pgra den familiesammenførte har modtaget ydelser efter aktivloven eller integrationsloven. (den herboende person har forsøgerpligten indtil den familiesammenførte har fået permanent opholdstilladelse.)

Der mangler dog tal for hvor mange gange hele garantien er trukket og hvor mange gange den ikke har været tilstrækkelig høj. Men tallet er mindre end de 55 nævnte da det gennemsnitlige beløb er under garantiernes størrelse.

For undertegnede ser det ikke ud til der er en saglig begrundelse eller behov for den større garanti.

Det ser mere ud til at det bruges for at gøre det sværere for nogle og måkse umuligt for andre.

Garantien kan stilles som en anfordringsgaranti eller deponeringskonto.

Kan man få en anfordringsgaranti i ens bank er det ikke så dyrt.

Værre er det for dem som ikke kan få en bankgaranti i deres bank og så selv skal indbetale alle 100.000 kroner ind på en deponeringskonto uden rådighed i 10 år. De rammes lidt dobbelt da de dermed mister penge der ellers kunne bruges i dagligdagen.

Hele undersøgelsen fra marts 2018 kan ses hos Ægteskab uden grænser (pdf) på:

Undersøgelse om kommuners træk på bankgarantien

Der er enkelte tilfælde hvor garantien ikke skal stilles og det gælder f.eks. flygtninge og der er nogle forhold der kan gøre at garantien bliver mindre.

Oprettet af Lars d. 05-06-2018 14:21
#6

Loven er blevet vedtaget den 4. juni og det er vist ganske få ændring der er i forhold til lovforslaget og betingelserne beskrevet i indlæg 1.

Også kravet om at parret ikke bor i "ghetto" områder er fastholdt og vurderes udfra "Bekendtgørelse om boligkravslisten for ægtefællesammenføring".

Citater fra loven:

"Loven træder i kraft den 1. juli 2018."

"Loven finder ikke anvendelse på ansøgninger indgivet før lovens ikrafttræden. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse."

Der er et par punkter mere om hvordan det håndteres såfremt der gives afslag efter den nuværende lov efter den nye lov er trådt i kraft.

Der er også noget i loven omkring beståelse af dansk prøve.

Har dette interesse eller berører nogle kan opfordres til selv at læse det hele igennem, da der er masser af småændringer som jeg ikke har skrevet om.

Det vedtagne lovforslag er skrevet som de ændringer der er til den tidligere lovgivning og kan virke lidt uoverskueligt. Der kommer nok en samlet lov eller bekendtgørelse eller lignende.

Det vedtagne kan ses her:
"Lov om ændring af udlændingeloven
(Reform af reglerne om ægtefællesammenføring med nyt integrationskrav i stedet for tilknytningskravet, skærpet boligkrav m.v.)"

www.ft.dk/samling/20171/lovfors...